УКАЗАНИЯ

ОТНОСНО: СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 14.3 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ II Общи условия ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИ ЗА ДДС ПО ПРОЕКТ "ФАР BG 0204.02".

Възможностите за недопускане заплащане със средства по Проекта (собствени или предоставени) на Данък Добавена Стойност, а от там и финансиране на бюджета на държавата засега са две:
Първата е да се осигуряват доставчици на ползваните по проекта стоки и услуги, които не са регистрирани по ДДС и издават "не данъчни фактури". Тук трябва да се прави разграничение между "опростена" и "не данъчна" фактура.
Опростени фактури по правило издават регистрирани по ДДС доставчици, които включват начисления данък в общата сума и следователно, той подлежи на заплащане. Ясно е, че разходи по такива фактури няма да бъдат признавани. Ако по недорозумение доставчика, ако и да е не регистриран по ДДС издава "опростена данъчна фактура", той трябва да декларира с подпис и печат върху гърба на фактурата това недоразумение.
Втората възможност е да се спази реда за освобождаване от начисляване на ДДС на облагаеми доставки във връзка с прилагане разпоредбите на чл.92 от Закона за ДДС и Рамковото споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програма ФАР.
Главна данъчна дирекция е склонна да третира ЮЛНЦ, получатели на финансиране по Проект "ФАР BG 0204.02" като "основен изпълнител"-т.е. лице, доставчик на стоки и/или услуги по договор, сключен в изпълнение на международен такъв, по който координиращия орган е възложител. Така предвиденото освобождаване на основните изпълнители е за конкретните доставки по договора между координиращия орган и основния изпълнител. Тоест, доставчиците на стоки и/или услуги на основния изпълнител следва да си начисляват ДДС по общия ред. По този начин, основния изпълнител заплаща фактурираното му ДДС, който биха могли да възстановяват по късно под формата на данъчен кредит.
За прилагане на този режим на освобождаване по чл.92 от ЗДДС, основния изпълнител (ЮЛНЦ), независимо от местонахождението си, трябва да получи от Териториална данъчна дирекция-София (ТДД-Сф) потвърждение за наличието на основание за ползване режима за освобождаване по чл.92 от ЗДДС. За да получи такова потвърждение, ЮЛНЦ следва да представи искане за това пред ТДД-Сф. Искането трябва да съдържа:

1.Че освобождаването се иска на основание Рамково споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програма Фар (Ратифицирано със Закон от 23.03.1995-Д.В. 31/4.4.1995.и издадено от МВнР-Д.В. 52/6.6.93, в сила от 4.04.95)
2.Наименование на Програмата или проекта.
3.Оригинал или заверено копие от договора за финансиране.
4. Наименование, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ и номер от НДР на ЮЛНЦ.
5. Наименование, седалище,адрес на управление, БУЛСТАТ и номер по НДР на координиращия орган - страната по договора с ЮЛНЦ за финансиране.

Писмо със списък на сключилите договор за финансиране по Проекта е предоставен в ТДД-София. В това писмо са посочени и данните на координиращия орган.
В 14-дневен срок от получаване на искането, Териториална Данъчна Дирекция-София изпраща до данъчно задълженото лице потвърждение или отказ за наличието на основание за ползване режима по чл.92 от ЗДДС. Отказът може да се обжалва. Потвърждаването на това основание освобождава основния изпълнител от задължението да начислява данък и му дава възможност да си възстановява платения вече такъв. Възстановяването на данъка става след като лицето-основен изпълнител се регистрира по ДДС по общия ред пред териториалната си данъчна дирекция. По-нататък ЮЛНЦ ползва общия режим на регистрирано по ДДС лице - водене на дневници, счетоводство и т.н. От датата на получаването на удостоверението за регистрация по ДДС, лицето ползва режима на регистриран по ДДС за всички свои дейности, а не само за тези по финансиране по проекта.
След изтичане на договора по Проекта, ЮЛНЦ губи правата си на основен изпълнител по чл. 92 и следва да се отрегистрира по ДДС. Отрегистрацията означава и задължение да се плати ДДС върху пазарната стойност на придобитите с финансиране по проекта активи.


Свилен ХАРИЗАНОВ
Финансов експерт