Съгласно изискванията на Главна Данъчна Дирекция, организациите, които са решили да кандидатстват за получаване/получили са данъчна регистрация по ДДС, следва в 5-дневен срок от получаване на първия транш да издадат фактура за получената сума на името на Централното Звено за Финансиране и Договаряне, дан.N 1220036126 и Булстат 000695406 Ю, преизчислена в лева по централния курс 1.95583 лева за едно евро. Напомням, че право на данъчен кредит организациите имат само върху начисления им ДДС във фактури с дата след датата на регистрацията им по ДДС.

ПЛАЩАНЕТО Е НАПРАВЕНО! ПРОВЕРЕТЕ СИ СМЕТКИТЕ!

Документи:

- Междинен отчет

- Time sheet

- Формуляр за финансов отчет

- Финансов отчет с пример

- Пример за изготвяне на междинен финансов отчет

- Документи към примера

- Адендум N7