ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ТЪРСЕТЕ В РАЗДЕЛИ "Новини" и "Указания"!

Програма "Развитие на гражданско общество" 2002 е разработена на основата на опита от изпълнението на предходните Програми "Развитие на Гражданско общество" през периода 1995 -1998 г. и участието на България в Програма ФАР "АКСЕС" за 1999 и 2000 г., която беше специална програма за укрепване на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

Специфични проблеми и области на намеса:

  • Интеграция на уязвимите и малцинствените групи
  • Борба с корупцията
  • Прилагане на правото на ЕО (Acquis Communitaire), свързано със социалната сфера, опазване на околната среда и защита на потребителите

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2004 Г.

Общата цел на програмата е да подкрепи ролята на гражданското общество в България чрез подобряване на стратегическите подходи и капацитета му по отношение на интеграцията на уязвимите групи и малцинствата, борбата с корупцията и приемане и прилагане на европейското право, свързано с околната среда, защита на потребителите и социалната сфера.

Конкретните цели на програмата включват:

  • Разработване и прилагане на прозрачна схема за безвъзмездна помощ, която да подкрепи около 15 национални и около 47 регионални инициативи на НПО за по-добра интеграция на уязвимите групи и малцинствата, борба с корупцията и прилагане на европейското право, свързано с околната среда, защита на потребителите и социалната сфера.
  • Развитие на междусекторни партньорства между НПО, публични институции и бизнес организации, и допълнителна подкрепа за около 60 местни инициативи с цел подпомагане комуникацията, взаимодействието и обмена на ресурси в рамките приоритетните области на програмата.

Конкретните цели на програмата ще бъдат постигнати чрез прилагането на схема за безвъзмездна помощ (грантова схема) с три лота в подкрепа на развитието и приложението на стратегически подходи на НПО за по-добра интеграция на уязвими и малцинствени групи, борба с корупцията и приложение на правото на ЕО.

Потенциалните получатели (бенефициенти) на безвъзмездна помощ ще бъдат НПО, работещи и на национално, но преимуществено на регионално и местно ниво. Предвижда се около 122 НПО с различен обхват да получат финансиране за около 15 макро проекта и около 107 микро проекта (около 60 от тях в шестте планови района).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

Общото индикативно финансиране, налично по тази покана за предложения, е 3,605 млн. евро. Изпълнителната агенция си запазва правото да не разпредели всички налични средства. В случай че за даден лот има много малко предложения с качество, изисквано за получаване на финансиране, ще бъде допустимо средствата, предвидени за един от лотовете да бъдат използвани за финансиране на предложения, внесени по друг лот, ако въпросните предложения са с високо качество.

Размер на безвъзмездната помощ (грант)
Размерът на всеки грант по тази програма трябва да бъде в следните минимални и максимални стойности:

Компонент на схемата за безвъзмездна помощ
Минимален размер (евро)
Максимален размер (евро)
Обща сума (евро)
Лот 1. Проекти с национален обхват
50 001.00
100 000.00
1 125 000,00
Лот 2. Проекти с регионален обхват
5 000.00
50 000.00
1 260 000,00
Лот 3. Проекти с местен обхват (за местни общности)
5 000.00
12 200.00
1 220 000,00
Общо: 3 605 000,00

Безвъзмездната помощ не може да бъде за по-малко от 50% от общите допустими разходи за дейността. В допълнение, безвъзмездната помощ не може да превишава 90% от общите допустими разходи за дейността (виж. също Раздел 2.1.4.).
Останалата част следва да бъде финансирана от собствени средства на кандидата или партньорите или от източници, които не са в рамките на бюджета на Европейската общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата "Развитие на гражданското общество" 2002 се изпълнява от ЦЗФД в Министерство на финансите (Изпълнителна агенция) под наблюдението на Делегацията на Европейската комисия в България.

Всекидневното управление на проекта се осъществява от Звено за изпълнение на проекта - Консорциум от фондация "Ресурсен център", фондация "Микрофонд София", Фондация "АКСЕС - София", Клуб "Отворено общество" - Благоевград, Клуб "Отворено общество" - Смолян, Клуб "Отворено общество" - Сливен, Дом на науката и техниката - Враца, Сдружение "Знание" - Ловеч, Център на неправителствените организации - Разград.